Våra villkor

Säkerhet och trivselregler

Medlemmen är skyldig att följa StyrkeLadans gällande säkerhets- och trivselregler.

Medlemmen får inte använda sig av dopningspreparat och det råder alkoholförbud i lokalerna. StyrkeLadan har rätt att utföra slumpmässiga dopingtester och vid användande av dopningspreparat kan Medlem stängas av omedelbart.

Medlemmen tränar alltid under eget ansvar. StyrkeLadan ansvarar inte för person- eller sakskador som Medlemmen kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet i lokalerna. Därtill ansvarar även Medlemmen för att träna utifrån Medlemmens personliga hälsotillstånd. Medlemmen får inte bedriva konkurrerande eller egen verksamhet i StykeLadans lokaler.

Medlemmen ska lämna lokaler vid stängningstid och vid vistelse i obemannad lokal blir Medlem debiterad för eventuell utryckningskostnad.

Medlem åtar sig att i lokalen;

 • Plocka undan utrusning efter sig
 • Torka av utrustning efter användning
 • Hålla en god ton mot medtränande i lokalen och omklädningsrum
 • Inte ha stark parfym på sig med respekt för allergiker
 • Inte ta in några djur i lokalen
 • Tänka på medtränande och hålla respektfull ljudvolym


 

 • 1. Medlemskap

Medlemskapet i StyrkeLadan är personligt. Medlemskap kan tecknas av myndiga personer. Personer som inte är myndiga kan ingå medlemskap hos StyrkeLadan under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet. För personer under 13 år behöver vårdnadshavare därtill vara med under hela vistelsen på träningscentret. 

 

 • 2 Kontaktuppgifter

Medlemmen ska anmäla ändring av nödvändiga kontakt- och betalningsuppgifter, såsom ändring av namn, adress, kontonummer och andra relevanta uppgifter.

 

 • 3 Ankomst till träningscenter och medlemskort

Medlemmen ska registrera sitt medlemskort vid ankomst till träningscenter. StyrkeLadan har rätt att kräva att Medlemmen uppvisar medlemskort och legitimation. Vid ej medfört medlemskort ska Medlem uppvisa legitimation och det tas en administrativ avgift ut för inpassering till anläggningen och Medlemmen får en varning.

För eventuella rabatter krävs intyg som styrker rätten till att erhålla denna rabatt vid tecknade av medlemskap på ordinarie priser. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. Förlust av medlemskort ska anmälas till StyrkeLadan så snart som möjligt. StyrkeLadan spärrar därefter kortet och utfärdar ett nytt medlemskort. När ett nytt medlemskort utfärdas är Medlemmen skyldig att betala en avgift till StyrkeLadan enligt de vid tillfället gällande priserna.

Medlemmen ansvarar för att förvara medlemskortet på ett sådant sätt att det inte missbrukas av andra. Misstankar om missbruk ska anmälas till StyrkeLadan så snart som möjligt.

Medlem ska avboka inbokad gruppträning senast fyra (4) timmar i förväg, vid senare avbokning eller frånvaro från inbokad träning får Medlem en varning.

Medlem ska avboka resterade inbokad träningstjänst senast ett (1) dygn i förväg senare, vid avbokning eller frånvaro från inbokad träning blir Medlemmen fullt debiterad. 

Om Medlem erhållit tre (3) varningar blir Medlemmen spärrad för träning under trettio (30) dagar men kan betala en administrativ avgift om 100 kr för att låsa upp spärrningen under perioden.

 

 • 3 Betalning av medlemskap

Medlemmen ska betala kostnaden för medlemskapet, och eventuella övriga avgifter, enligt StyrkeLadan vid varje enskilt tillfälle gällande priser, vid avtalets ingående. Detsamma gäller för vårdnadshavare som har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet.

Om en automatisk betalningstjänst används ansvarar Medlemmen själv för att uppge nödvändiga och korrekta uppgifter. Medlemsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Vid ingången av medlemavtalet betalar Medlemmen för träningsperioden fram till första autogirobetalningen. Vid autogirobetalning tillkommer en avgift om 150 kr per år och debiteras när medlemskapet varat i tolv (12) månader och därefter den första månaden för varje ny tolvmånadersperiod. Medlemsavgiften återbetalas inte i det fall medlemskapet upphör innan gällande tolvmånadersperiod löpt ut. Medlemmen måste alltid se till att avgiften kan dras före förfallodagen. Om Medlemmen inte betalar före förfallodagen, oberoende av betalningsmetod, utfärdas en inkassovarning med nytt förfallodatum. Vid försenad betalning kan StyrkeLadan kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och annan gällande lagstiftning.

Medlemmen har prisgaranti för sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden. StyrkeLadan kan utföra en eventuell ändring av medlemsavgiften först efter bindningstiden gått ut. En eventuell ändring av medlemsavgift meddelas minst en (1) kalendermånad innan den träder i kraft och medlemmen har då möjlighet att frånträda medlemsavtalet.

 

 • 4 Frysning och överlåtelse av medlemskapet

Autogiromedlem kan ansöka om att frysa sitt medlemskap en (1) gång per år under max två (2) månader. Frysning kan inte sökas i efterhand och kan endast göras per kalendermånader och medför betalningsfria kalendermånader. Vid arbete/studier utomlands/på annan ort samt långtidssjukskrivning eller graviditet finns möjlighet för längre frysningsperiod om max tolv (12) månader per kalenderår. StyrkeLadan kan i dessa fall kräva läkarintyg eller arbetsintyg. När frysperioden löpt ut aktiveras medlemskapet automatiskt.

Överlåtelse av medlemskap kan göras en (1) gång på årskort till en kostnad om 300 kr. Den övertagande Medlemmen ska skriftligen godkänna StyrkeLadans regler och villkor samt godkännas av StyrkeLadan.

 

 • 5 Personuppgifter (GDPR)

För att kunna ingå och hantera avtal med Medlemmen inhämtar och behandlar StyrkeLadan personuppgifter tillhörande Medlemmen. Den lagliga grunden för behandling av Medlemmens personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra StyrkeLadans avtal med Medlemmen eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om Medlemmen inte lämnar personuppgifter har StyrkeLadan inte möjlighet att erbjuda sina tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra sina åtaganden gentemot Medlemmen.

StyrkeLadan lagrar träningshistorik i syfte att kunna följa upp Medlemmens aktivitet och anpassa Medlemmens träningsupplägg samt för att StyrkeLadan ska efterfölja lag i sin verksamhet.  Medlemmen har rätt till insyn i sin träningshistorik och kan begära att den raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller enligt lag.

StyrkeLadan behandlar även personuppgifter tillhörande Medlemmen i syfte att kvalitetssäkra sin verksamhet, att kontakta Medlemmen och erbjuda samt marknadsföra sina tjänster till Medlemmen. StyrkeLadan kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till Medlemmen i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier, e-post och sms. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för StyrkeLadans berättigade intresse av att kunna utveckla sin verksamhet och möta Medlemmens behov, marknadsföra produkter och tjänster som StyrkeLadan tror att Medlemmen kan vara intresserad av.

Om Medlemmen skulle missköta sitt medlemskap och det skulle medföra att Medlemmen blir permanent spärrad kommer StyrkeLadan att spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

 • 6 Uppsägning och ändring av medlemskapet

Medlemskapet kan avslutas när Medlemmen önskar med en uppsägningstid om två (2) månader men löper som minimum bindningstiden ut. Ett autogiroavtal löper tillsvidare till att avtalet sägs upp av endera parten.

StyrkeLadan har rätt att göra ändringar kring öppettider, utrustning och schemaplanering utan att vara en grund för Medlem att säga upp avtalet. StyrkeLadan ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar träningserbjudande till Medlemmen när förhållandet ligger utanför StyrkeLadans kontroll och StyrkeLadan inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet (Force majeure). Vid planerad renovering, reparation och underhåll av lokaler kommer Medlemmen att meddelas i god tid och ges möjlighet att frysa sitt medlemskap under den perioden.

Efterföljer Medlem inte StyrkeLadans villkor samt säkerhet- och trivselregler och Medlemmen inte utan dröjsmål rättar sig, kan det vid allvarliga överträdelser medföra avstängning samt eventuella rättsliga påföljder.

 

 • 7 Ångerrätt

Som privatperson har Medlemmen har rätt att avsluta Medlemsavtalet (ångerrätt) genom att meddela StyrkeLadan inom två (2) veckor efter att Medlemsavtalet ingåtts, antingen via telefon, e-post eller via en ångerblankett som Konsumentverket tagit fram och som finns på deras hemsida, www.konsumentverket.se. Ångerrätten gäller enbart om medlemskapet har ingåtts utanför StyrkeLadans anläggning, exempelvis via telefon eller e-post.

Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalade avgifter. Har medlemmen under ångerfristen om två (2) veckor nyttjat sitt medlemskap ska återbetalning av förskottsbetalade avgifter proportioneras utifrån antal nyttjade dagar av ångerfristens dagar.

 

 


© Copyright StyrkeLadan

Org:559284-6397